سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

زمینه فعالیت

ü      تهیه دستورالعملها و گزارشات تخصصی و پیشنهادات فنی

ü      تشکیل گروههای کاری و کمیسیون های بین المللی

ü      خط ارتباط کمیسیون ها ی حمل و نقل دریایی بین المللی

ü      برگزاری کنگره های بین المللی هر 4 سال یکبار

ü      برگزاری کنفرانس های PIANC-COPEDEC هر 4 سال یکبار

ü      حمایت از متخصصین جوان و کشورهای در حال