سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

کشورهای عضو

این انجمن دارای بیش از 450 عضو حقوقی و 2000 عضو متخصص علاقه مند و 38 عضو واجد شرایط (Qualifying Member) و 26 بخش ملی (National Section) در سراسر دنیا می باشد.