چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

اعضای متخصصین جوان پیانک ایران - سال ۲۰۱۶

           ۱.       رضا سهرابی -  سازمان بنادر و دریانوردی

نماینده کشور در کمیسیون تخصصی متخصصین جوان 

۲.     علیرضا شفیعی فر -  شرکت هندسه پارس

 نماینده دوم کشور در کمیسیون تخصصی متخصصین جوان 

۳.       افشان خالقی - سازمان بنادر و دریانوردی

  ناظر دبیرخانه ملی در کمیسیون

۴.        سید محمد حسینی نژاد -  سازمان بنادر و دریانوردی

  کارشناس دبیرخانه ملی

۵.     مهتاب معلمی؛ شرکت هندسه پارس-  عضویت حقیقی

۶.      سحر مختاری - سازمان بنادر و دریانوردی

۷.     زهره حاجی سلیمی-  سازمان بنادر و دریانوردی_ عضویت حقیقی

۸.       منیر حقیقت؛ سازمان بنادر و دریانوردی- عضویت حقیقی

۹.      مهدی بلوکی؛ سازمان محیط زیست- عضویت حقیقی  

۱۰.     رسول قنبری ممان؛ دانشگاه آزاد- عضویت دانشجویی   

۱۱.   احسان راست گفتار؛ موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی-عضویت حقیقی

۱۲.     حمیدرضا حسینی؛ شرکت راهسازی عمران ایران عضویت دانشجویی

۱۳.     محمد باقری؛ سازمان بنادر و دریانوردی- عضویت حقیقی 

۱۴.     محمدهادی باغشاهی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران- عضویت دانشجویی

۱۵.      نبی اله ضیایی؛ فیزیک دریا  عضویت حقیقی

۱۶.       سپهر ثابتی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران- عضویت دانشجویی

۱۷.       حامد محمد نژاد؛ سازمان بنادر و دریانوردی-عضویت حقیقی