دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

اعضای بخش ملی پیانک ایران

    

اعضای دبیرخانه

1

محمد رضااله یار

نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

2

بهزاد الوند

جانشین نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

3

افشان خالقی

دبیر بخش ملی

سازمان بنادر و دریانوردی

4

سید محمد حسینی نژاد

کارشناس دبیرخانه

سازمان بنادر و دریانوردی

 

نمایندگان کشور در کمیسیون های تخصصی

5

بابک بنی جمالی

 

کمیسیون تخصصی دریایی MarCom

شرکت مهندسین مشاور دریابندر

6

ناصر حاجی زاده ذاکر

کمیسیون محیط زیستEnviCom

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

7

عبدالکریم رزازان

کمیسیون همکاری بین المللCoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

8

محمدحسین نعمتی

نماینده دوم در کمیسیون همکاری بین المللCoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

9

رضا سهرابی

کمیسیون متخصصین جوانYP Com

سازمان بنادر و دریانوردی

10

علیرضا شفیعی فر

نماینده دوم در کمیسیون متخصصین جوانYP Com

 

11

سحر مختاری

کمیسیون ارتقا ProCom

سازمان بنادر و دریانوردی

12

رضا سفاری

کمیسیون ناوبری رودخانه ایInCom

سازمان بنادر و دریانوردی

 

سایر اعضای بخش ملی

13

مهرداد شکوه عبدی

عضویت حقوقی

شرکت هندسه پارس

14

نورالدین علی آبادی

عضویتحقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

15

مهتاب معلمی

عضویتحقیقی

شرکت هندسه پارس

16

رسول قنبری ممان

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

17

زهره حاجی سلیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

18

منیر حقیقت

عضویتحقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

19

محمد باقری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

20

حامد محمد نژاد

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

21

مهرداد خلجی

عضویت حقیقی

تدبیر ساحل پارس

22

نبی اله ضیایی

عضویت حقیقی

فیزیک دریا

23

محمدهادی باغشاهی

عضویت دانشجویی

دانشگاه علم و صنعت ایران

24

سپهر ثابتی

عضویت دانشجویی

دانشگاه علم و صنعت ایران

25

احسان راست گفتار

عضویت دانشجویی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی