چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

تاریخچه

پس از حضور دبیر کل انجمن PIANC در دوره های هشتم و نهم همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2008، 2010 و 2012)و با توجه به سطح بالای علمی و اجرایی همایش دبیرخانه دایمی همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی از سال 2010 بعنوان اولین عضو واجد شرایط  در خاورمیانه انتخاب و بطور رسمی شروع به کار نموده است.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن پیانک توسط مجلس شورای اسلامی نیز به شماره مصوبه 110/30616 در تاریخ 17/05/1391 به تصویب رسیده است.