چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

 

نام گزارش تخصصی

شماره کارگروه تخصصی

سال انتشار

وضعیت گزارش

توصیه هایی برای افزایش دوام و طول عمر خدمت رسانی زیرساخت های بتنی جدید

162

2016

 

معیار های انتخاب انواع موج شکن ها و سطح ایمنی بهینه مرتبط با آنها

196

2016

 

طراحی پایانه LNG کوچک تا متوسط مقیاس شامل فرآیند سوخت رسانی

172

2016

 

توصیه هایی برای طراحی و ارزیابی پایانه های نفتی دریایی و پتروشیمی

153

2016

 

دستورالعمل های پایانه های تفریحی

152

2015

 

طراحی و نگهداری روسازی پایانه های کانتینری

165

2015

 

دستورالعمل های حفاظت سازه های پهلوگیری از آب شستگی ایجاد شده توسط کشتی ها

180

2015

 

دسته بندی خاک ها و سنگ ها برای روند لایروبی دریایی

144

2014

 

طرح های جامع برای توسعه بنادر موجود

158

2014

ترجمه شده و آماده چاپ می باشد

ضوابط طراحی نرمینال های کانتینری دریایی کوچک و بزرگ

135

2014

 

فاجعه سونامی در بنادر ، در اثر زلزله بزرگ شرق ژاپن

122

2014

ترجمه شده و آماده چاپ می باشد

راهنمای طراحی کانال های دسترسی بنادر

121

2014

ترجمه شده و آماده چاپ می باشد

عملیات لایروبی با استفاده از تکنیک تزریق آب

120

2013

ترجمه و چاپ شده است

دسترسی مستقیم به بنادر با کشتی های سازگار شده آبراهه های داخلی

118

2013

 

استفاده از اطلاعات آبی/خاکی برای بهره برداری و دسترسی بنادر

117

2012

 

تاثیر جنبه های ایمنی بر روی عملیات پهلوگیری تانکرها گاز و نفت در ترمینال ها

116

2012

 

ضوابط بارگزاری و باربرداری کشتی های کانتینری

115

2012

 

پایداری بلوک های دیوار حفاظتی

114

2011

 

کاربرد ژئوسینتتیک در نواحی ساحلی

113

2011

 

تعدیل سونامی در بنادر

112

2010

 

روش های کاهش رسوبگذاری در بنادر

102

2008

ترجمه و چاپ شده است

مدیریت طول عمر سازه های بنادر، روش های توصیه شده برای اجرا

103

2008

 

خوردگی شتاب یافته در آب های کم عمق

44

2005

 

کاتالوگ المان های پیش ساخته

36

2005

 

بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه های دریایی در معرض تخریب و خوردگی مصالح در محیط آب شور

17b

2004

ترجمه شده و آماده چاپ می باشد

دستورالعمل هایی برای مدیریت آب شستگی ناشی از پاشنه کشتی های با سرعت بالا

41

2003

 

موجشکن ها با دیوارهای بتنی مایل و افقی

28

2003

 

بیان هنرمندانه طراحی و ساخت موجشکن های سکویی

40

2003

 

دستورالعمل های طراحی سیستم فندرها

33

2002

 

دستورالعمل طراحی لرزه ای سازه های بتن

34

2001

 

محموله های خطرناک در بنادر

35

2000

 

نیازمندی های پژوهش های سایت برای کارهای لایروبی

23

2000

 

مدیریت طول عمر سازه های بنادر، ضوابط عمومی

31

1998

 

طراحی بنادر ماهیگیری

18

1998

 

دستورالعمل های طراحی شیب های مسلح زیر دیوارهای حائل شمعی باز

22

1997

 

گزارش مشترک IAPH و PIANC برای کانال های دسترسی- دستورالعمل های اولیه (جلد 2)

30

1997

 

گزارش مشترک IAPH و PIANC برای کانال های دسترسی- دستورالعمل های اولیه (جلد 1)

30

1995

 

تجهیزات بنادر برای کشتی های مسافربری- راهنمای عملیاتی

11

1995

 

ضوابط حرکات کشتی های مهار بندی شده در بنادر - راهنمای عملیاتی

24

1995

 

موجشکن های شناور- راهنمای عملیاتی طراحی و ساخت

13

1994

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی- زیرگروه A: فرمول مد شکست موجشکن های توده سنگی

12

1993

 

دستورالعمل های طراحی و ساخت پوشش ساحلی انعطاف پذیر با استفاده از ژئوتکستایل در محیط های دریایی

21

1992

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی- زیرگروه E: جداول و اشکال

12

1992

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی-زیرگروه B : عدم قطعیت وابسته به اطلاعات زیست محیطی و پیش بینی رویدادهای شدید

12

1992

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی

12

1992

 

استفاده سودمند از مصالح لایروبی- راهنمای عملیاتی

19

1992

 

قابلیت مدل شبیه سازی حرکت کشتی برای کانال دسترسی و آبراهه در بنادر

20

1992

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه F: توسعه سیستم ضریب جزئی برای طراحی موجشکن های توده سنگی

12

1991

 

بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه های دریایی و مصالح در معرض فروسایی در محیط های دریایی شور

17

1990

 

خسارت وارد شده توسط قوس پیازی کشتی ها بر روی سازه های زیر آب

8

1990

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه D: خطا و قابلیت اطمینان ساخت

12

1989

 

روش های اقتصادی نگهداری کانال ها

14

1989

 

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه C: آنالیز خطر طراحی موجشکن

12

1989

 

حوضچه خشک

15

1988

 

توسعه ترمینالهای دریایی مدرن

9

1987

 

دفع مصالح لایروبی در دریا

10

1986

 

پایداری موجشکن های توده سنگی در آبهای عمیق

2

1985

 

کالاهای خطرناک در بنادر - توصیه هایی برای طراحان و اپراتورهای بنادر

4

1985

 

پاکسازی تیر انتهایی کف کشتی در کشتی های بزرگ در آبراهه های دریایی با بستر سخت

5

1985

 

ناوبری یخ

3

1984

 

دسته بندی خاک ها و سنگ ها برای روند لایروبی دریایی

6

1984

 

ناوبری در نواحی گل آلود

3

1983