/ درباره انجمن / زمینه فعالیت

زمینه فعالیت

ü      تهیه دستورالعملها و گزارشات تخصصی و پیشنهادات فنی

ü      تشکیل گروههای کاری و کمیسیون های بین المللی

ü      خط ارتباط کمیسیون های حمل و نقل دریایی بین المللی

ü      برگزاری کنگره های بین المللی هر 4 سال یک بار

ü      برگزاری همایش های  PIANC-COPEDEC هر 4 سال یک بار

ü      حمایت از متخصصین جوان و کشورهای در حال