/ درباره انجمن / کمیسیونهای تخصصی

کمسیونهای تخصصی

این انجمن دارای 8 کمیسیون متشکل از بهترین متخصصان بین المللی در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت های ترابری دریایی و عهده دار تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی به شرح زیر می باشد:

1.      کمیسیون ناوبری رودخانه ای (InCom)

2.      کمیسیون دریایی (MarCom)

3.      کمیسیون محیط زیست (EnviCom)

4.      کمیسیون ناوبری تفریحی (RecCom)

5.      کمیسیون همکاری (CoCom)

6.      کمیسیون متخصصین جوان (YPCom)

7.      کمیسیون مالی (FinCom)

      8.      کمیسیون ارتقاء (ProCom)