کمیسیون همکاری بین الملل (CoCom)

رییس کمیسیون:  

Mr. Edward Shmeltz (USA)

Mr. Akula Rao (India)

 

 

-پل ارتباطی با کمیته های برگزاری همایش COPEDEC

- سازماندهی کنفرانس های مشترک PIANC و COPEDEC

 

کارگروه های تشکیل شده:

 Training in Ports and Waterways