کمسیون محیط زیست (EnviCom)

رییس کمیسیون :   Mr. Harald Kothe (Germany)

 

 

-  فعالیت در زمینه مشکلات مربوط به محیط زیست وابسته به ناوبری

- همکاری با سازمانهای IAPH ، CEDA ، WEDA و IADC و ...

 

کارگروه های کمیسیون محیط زیست :

کارگروه 195: معرفی بر کارایی خدمات اکوسیستم بر پروژه های زیرساخت های حمل و نقل آبی

کارگروه 193: حساسیت سنجی سیستم های حمل و نقل آبراهه های داخلی و دریایی

کارگروه 188: مدیریت کربن برای زیرساخت های ناوبری و بنادر

کارگروه 182: تصویربرداری آکوستیک زیرآب برای زیرساخت های حمل و نقل آبی

کارگروه 178: کارگروه تطبیق تغییرات آب و هوایی بر زیرساخت های ناوبری و بنادر در آبراهه های داخلی و دریایی

کارگروه 175: راهنمای عملی برای مدیریت خطرات زیست محیطی در پروژه های ناوبری آبراهه های داخلی

کارگروه 176: راهنمایی بر کارایی فعالیت با محیط زیست در پروژه های زیرساخت های ناوبری

کارگروه 174: گزارشات پایداری بنادر

کارگروه 170: بهترین توصیه برای سر و کار داشتن با لاکپشت های دریایی و پستانداران در فعالیت های ساخت و ساز بنادر و آبراهه های دریایی

کارگروه 157: جنبه های زیست محیطی لایروبی و ساخت و ساز بنادر و آبراهه ها در مجاورت زیستگاه های گیاهی ساحلی

کارگروه 148: جنبه های اثرات زیست محیطی زیرساخت های ناوبری تفریحی

کارگروه دائمی تغییرات آب و هوایی