کمیسیون مالی (FinCom)

رییس کمیسیون :

Mr. Ian White (England) 
تأمین مدیریت مالی

آماده سازی بودجه سالیانه توسط اعضاء

تنظیم و مدیریت اسناد مالی