جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

کمیسیون مالی (FinCom)

رییس کمیسیون :

 

Mr. Ian White (England) 
تأمین مدیریت مالی

آماده سازی بودجه سالیانه توسط اعضاء

تنظیم و مدیریت اسناد مالی