کمیسیون ناوبری رودخانه ای (InCom)

رییس کمیسیون :  Mr. Philippe Rigo (Belgium)

  

 

- فعالیت در تمام زمینه های مربوط به ناوبری رودخانه ای

- برقراری ارتباط با سازمانهای بین المللی دیگر

 

کارگروه های کمیسیون ناوبری رودخانه ای :

کارگروه 101 (2006): سدها و آب بندهای متحرک- چاپ شده

کارگروه 106 (2009): نوآوری در طراحی بندهای ناوبری- چاپ شده

کارگروه 125: سرویس های اطلاع رسانی رودخانه ای- در حال ارزیابی

کارگروه 128: روش های جایگزین حفاظت منابع فنی-زیست محیطی برای آبراهه های داخلی- در حال ارزیابی

کارگروه 137 (2014): حساسیت سنجی سیستم های مقابله با سیلاب- مراحل اولیه

کارگروه 139: ارزش های آبراهه های داخلی- چاپ شده

کارگروه 141: دستورالعمل های طراحی آبراهه های داخلی- مراحل اولیه

کارگروه 154: طراحی و اجرای Mitre Gate – مراحل اولیه

کارگروه 155: عملکرد کشتی ها در بندها و مسیرهای دسترسی آنها- چاپ شده

کارگروه 156: ناوبری الکترونیکی برای آبراهه های داخلی- مراحل پایانی

کارگروه 166: سازه های بادی در مهندسی هیدرولیک- مراحل پایانی

کارگروه 173: پل های متحرک و دروازه های غلتان- مراحل پایانی

کارگروه 179: کشتی های جدید در دسته بندی CEMT 92- در حال ارزیابی

کارگروه 189: خستگی در سازه های فولادی هیدرولیکی- مراحل  اولیه

کارگروه 190: حفاظت خوردگی تجهیزات بندها- مراحل اولیه

کارگروه 191: کامپوزیت ها برای سازه های هیدرولیکی- مراحل اولیه

کارگروه 192: اتوماتیک نمودن و کنترل از راه دور اجرای بندها و پل ها- مراحل اولیه

کارگروه 197: نیروگاه های برق آبی کوچک در آبراهه های داخلی- مراحل اولیه