کمیسیون ارتقاء (ProCom)

- روسا: Mr. Hubert Fiers (Belgium) & Mr. Louis van Schel (Belgium)

- فعالیتهای این کمیسیون بر مسائل زیادی تمرکز دارد بویژه توجه به متخصصین جوان و کشورهای در حال توسعه

- ارتقای اعتبار PIANC و صاحبنظر بودن این سازمان در زمینه های تخصصی محیط زیست، جنبه های اقتصادی ناوبری، بنادر و راههای دریایی

- بالا بردن تعداد متخصصان PIANC