سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

کمیسیون متخصصین جوان (YPCom)

رییس کمیسیون:  Mr. Pablo Arecco (Spain)

 

 

نایب رییس کمیسیون:  Mr. Andrew Thomas (USA)

 

 

نایب رییس منطقه ای در آسیا و اقیانوسیه:  Mr. William Glamore (Australia)

 

 

 - ایجاد ارتباط و عضوگیری متخصصین جوان در کشورهای عضو

 - هماهنگی و برگزاری بازدیدهای دوسالانه متخصصین جوان

برنامه ریزی جهت ارائه دستاوردهای متخصصین جوان در کنفرانس ها

برنامه ریزی جهت همکاری متخصصین جوان در کشورهای همسایه و بازدیدهای منطقه ای

جایزه ویژه De Paepe-Willems برای متخصصین جوان

 

آخرین بازدیدهای صورت پذیرفته بشرح زیر می باشد:

1- Venice Locks, July 2007

2- Danube River Integration System, September 2009

3- Maasvlakte, October 2011

4- Panama Canal , July 2013