کمیسیون متخصصین جوان (YPCom)

رییس کمیسیون:  Mr. Andrew Thomas (USA)

Andrew Thomas    

نایب رییس کمیسیون:  Ms. Eslie Vrolijk (The Netherlands)

 
 Elsie Vrolijk    

نایب رییس منطقه ای در آسیا و اقیانوسیه:  Mr. Tom Shand (New Zealand)

Tom Shand    

 - ایجاد ارتباط و عضوگیری متخصصین جوان در کشورهای عضو

 - هماهنگی و برگزاری بازدیدهای دوسالانه متخصصین جوان

برنامه ریزی جهت ارائه دستاوردهای متخصصین جوان در کنفرانس ها

برنامه ریزی جهت همکاری متخصصین جوان در کشورهای همسایه و بازدیدهای منطقه ای

جایزه ویژه De Paepe-Willems برای متخصصین جوان

 

آخرین بازدیدهای صورت پذیرفته بشرح زیر می باشد:

1- Venice Locks, July 2007

2- Danube River Integration System, September 2009

3- Maasvlakte, October 2011

4- Panama Canal , July 2013

5- Ghent, Belgium, Green and Blue Energy, May 2015

6- Sydney and Cairn, Australia, June 2017

 

سمینارهای آسیایی صورت پذیرفته بشرح زیر می باشد:

 

 

 

1- Japan,  November 2014

2- Manila, Philippines. June 2016

3- Seoul and Pusan, South Korea, November 2018