/ درباره انجمن / انتظارات از اعضاء کمیسیونهای تخصصی

انتظارات از نمایندگان کمیسیون ها

 

                   1- هر      عضو کمیسیون تخصصی PIANC فردی متخصص و واجد شرایط است که به عنوان نماینده توسط کشورش انتخاب می شود و بصورت یک پل ارتباطی میان کمیسیون(PIANC) و سازمان ناوبری در کشورش می باشد.

2-      نماینده هر کشور برای 4 سال انتخاب می شود و می تواند حداکثر برای دو دوره دیگر انتخاب شود.

3-      اعضاء باید به موارد زیر عمل کنند:

- شرکت در جلسات منظم کمیسیونها

- انجام فعالیتهای محوله

- کمک به بررسی گزارشات گروههای کاری و اطمینان از تطابق آنها با فهرستها و استانداردهای تخصصی که مورد تصویب PIANC باشد

- تهیه ابلاغیه های درخواستی در زمانهای مناسب

- نمایندگی داشتن از طرف PIANC در کنفرانسها و فعالیتهای داخلی کشور

4-      فعالیتهای اصلی کمیسیونها که از اعضاء آن انتظار می رود در آنها بر حسب توانایی هایشان شرکت داشته باشند از جمله:

- انجام قسمتهایی وابسته از برنامه استراتژیکی سازمان

- ایجاد، مدیریت، همکاری و نظارت بر گروههای کاری

- پیشنهاد موضوعات برای کنفرانسها

- طرح ایده های جدید در طراحی مقالات برای نشریات

- تهیه اطلاعات تخصصی و غیر تخصصی درباره فعالیتهای مربوط به کمیسیونها در زمینه های مشخص برای پایگاه اینترنتی

- شرکت در کنفرانسها، سمینارها، کارگاهها و بحثهای داخلی و خارجی

- جذب منابع مالی از محلهای مناسب و مرتبط و شرکتهای همکار برای پشتیبانی از فعالیتهای PIANC

- تهیه اطلاعات برای مدیران و دبیرخانه در موضوعاتی که مرتبط با حیطه کاری اعضاء است

- پشتیبانی از زیر کمیسیون ها در انجام وظایف

5-   جلسه کمیسیون ها سالیانه دوبار تشکیل می شود. جلسه اول در بهار تشکیل می شود و در مورد راههای ایجاد ارتباطات بین کمیسیون ها بحث و اظهار نظر می شود و جلسه دوم در پاییز هر سال و معمولاً در یکی از کشورهای عضو کمیسیون تشکیل می شود.

6-      هیچ هزینه ای بایت فعالیتهای اعضاء کمیسیون پرداخت نمی شود مگر با توافق دبیرخانه.

7-      زبان مورد استفاده در بحثها انگلیسی می باشد و انتظار می رود اعضاء در حد مورد قبولی این زبان را بدانند.

شایان ذکر است که آخرین ترکیب نمایندگان کشور جمهوری اسلامی ایران در انجمن عبارت است از:

- محمدرضا الهیار، نماینده اول کشور در انجمن

- بهزاد الوند ، جانشین نماینده اول کشور 

- بابک بنی جمالی، نماینده در کمیسیون دریایی MarCom 

- ناصر حاجی زاده ذاکر، نماینده در کمیسیون محیط زیست EnviCom 

- رضا سهرابی، نماینده در کمیسیون متخصصین جوان YPCom 

- عبدالکریم رزازان، نماینده در کمیسیون همکاری بین الملل CoCom 

- سحر مختاری ، نماینده کمیسیون ارتقا ProCom

- رضا سفاری ، نماینده کمیسیون ناوبری رودخانه ای InCom

- علیرضا شفیعی فر ، نماینده دوم در کمیسیون متخصصین جوان YPCom

- محمد حسین نعمتی ، نماینده دوم در کمیسیون همکاری بین الملل CoCom

- افشان خالقی ، دبیر بخش ملی پیانک ایران

- سید محمد حسینی نژاد ، کارشناس دبیرخانه پیانک ایران