/ درباره انجمن / تاریخچه

تاریخچه

PIANC    یک انجمن جهانی تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد که به عنوان قدیمی ترین انجمن دریایی با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی در زمینه زیر ساخت های حمل و نقل آبی در سال 1885 در کشور بلژیک تأسیس گردیده است.

  این انجمن دارای کمیته های تخصصی ناوبری رودخانه ای(InCom) ، دریانوردی(MarCom) ، محیط زیست دریایی (EnviCom) و متخصصین جوان (YPCom) است که متشکل از بهترین متخصصان بین المللی در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت های ترابری دریایی و عهده دار تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای فنی می باشند.