/ عضویت / هفت دلیل برای عضویت در انجمن

هفت دلیل برای عضویت در انجمن

1-     پیوستن به شبکه جهانی متخصصین و کارشناسان
2-      فواید بیش از یک قرن تجربه کارشناسی
3-      دسترسی به اطلاعات تخصصی پیشرفته
4-      اشتراک دانش و تجربه از طریق کارگروهها، کمیسیون ها و بخشهای ملی
5-      سخنرانی در انجمنها و صحنه های بین المللی
6-      سکوی پرتاب ویژه برای متخصصین جوان
7-      مشارکت در تصمیمات عمومی