کمیسیون ارتقا (ProCom)

ProCom

 

فعالیت در زمینه ترویج پیانک جهت معرفی انجمن و فعالیت های آن و افزایش اعضا

 

 

ProCom1

رئیس کمیسیون

Anna-Lena Pahl

تعداد بازدید : ۱,۷۱۸