کمیسیون ناوبری رودخانه ای (InCom)

InCom

 

فعالیت در زمینه آبراهه های رودخانه ای، زیرساخت های رودخانه ای، مدل سازی هیدرولیکی عددی و فیزیکی، مهندسی رودخانه شامل لایروبی و مدیریت رودخانه و کانال، مسائل محیط زیستی مربوط به آبراهه های داخلی و....

 

 

InCom1

 

رئیس کمیسیون

Philippe Rigo

 


تعداد بازدید : ۲,۸۳۰