کمیسیون و کارگروه های پیانک

این انجمن دارای 8 کمیسیون متشکل از بهترین متخصصان بین المللی در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت های ترابری دریایی می باشد.
 
 کمیسیون های انجمن پیانک
 1   کمیسیون ناوبری رودخانه ای    2    کمیسیون ناوبری دریایی
Ÿ   رئیس کمیسیون                                 (Mr. Philippe Rigo (Belgium     Ÿ
  رئیس کمیسیون             (Mr. Egbert van der Wal (The Netherlands
Ÿ   نماینده ایران                                                 Mr. Reza Saffari       Ÿ   نایب رئیس کمیسیون                             (Mr. Babak Banijamali (Iran    
   
Ÿ   نماینده ایران                                              Mr. Babak Banijamali 
Ÿ فعالیت در تمام زمینه های مربوط به ناوبری رودخانه ای    Ÿ فعالیت در زمینه های مربوط به آبراهه ها و بنادر دریایی 
Ÿ برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی دیگر    Ÿ
همکاری با سازمان های IMO، IAPH، WODA و ..... 
         
       
 
  اطلاعات بیشتر                             

  اطلاعات بیشتر   
 3  کمیسیون محیط زیست     4  کمیسیون ناوبری تفریحی 
Ÿ   رئیس کمیسیون                                               Mr. Todd B (USA)   Ÿ     رئیس کمیسیون                              Mr. Esteban Biondi (Argentina)
Ÿ   نماینده ایران                                Naser Hajizadeh Zaker Mr.     Ÿ     نماینده ایران                                 Mr.  Mahdi Kamyab Roudsari
Ÿ  فعالیت در زمینه مسائل گسترده و حائز اهمیت محیط زیستی و توسعه پایدار وابسته به     ناوبری                            Ÿ فعالیت در زمینه های مربوط به ناوبری تفریحی
         
  Ÿ برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی دیگر 
         
  اطلاعات بیشتر         اطلاعات بیشتر   

5

کمیسیون همکاری بین الملل

   6

 کمیسیون متخصصین جوان

Ÿ

 رئیس کمیسیون                       &  Mr. Edward Schmelt (USA)

                                                      Mr Akula Rao (India)       


Ÿ 

   رئیس کمیسیون                              Mr. Andrew Thomas (USA) & 

                                            (Ms. Eslie  Vrolijk (The Netherlands

 

Ÿ   نماینده ایران                     Mr. Mohammad Hossein Nemati

Ÿ    نماینده ایران                                                 Mr. Reza Sohrabi
Ÿ   سازماندهی و برگزاری همایش PIANC -COPEDEC
  Ÿ   نماینده دوم ایران                                     Mr. Alireza Shafieefar
Ÿ   ارتقای پیانک در کشورهای در حال توسعه   Ÿ    فعالیت های ارتباطی هم چون شرکت درنشست ها و رویدادها، کمیسیون و کارگروه های انجمن پیانک 
 
     
  اطلاعات بیشتر
    اطلاعات بیشتر  
 7

 کمیسیون ارتقا

 

8 
 کمیسیون مالی

Ÿ   رئیس کمیسیون                 Ms. Anna-Lena Georg (Germany)   Ÿ    رئیس کمیسیون                                          Mr. Ian White (UK)
Ÿ   نماینده ایران                                          Ms.Sahar Mokhtari   Ÿ    فعالیت در زمینه امور مالی انجمن پیانک 
Ÿ   فعالیت در زمینه های مربوط به بازاریابی و ارتقای انجمن پیانک        
         
   اطلاعات بیشتر       اطلاعات بیشتر
تعداد بازدید : ۲,۳۱۳