» اعضای بخش ملی ایران

اعضای بخش ملی پیانک ایران

 

1

محمدرضا  اله یار

نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

2

حمید خلیلی واوسری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

3

محمدحسین نعمتی

مسئول دبیرخانه و نماینده کشور در کمیسیون همکاری بین الملل  

سازمان بنادر و دریانوردی

4

افشان خالقی

دبیر بخش ملی

سازمان بنادر و دریانوردی

5

بابک بنی جمالی

نماینده کشور در کمیسیون مهندسی دریایی 

شرکت مهندسین مشاور دریابندر

6

ناصر حاجی زاده ذاکر

نماینده کشور در کمیسیون محیط زیست  

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

7

رضا سهرابی

نماینده کشور کمیسیون متخصصین جوان  

سازمان بنادر و دریانوردی

8

علیرضا شفیعی فر

نماینده دوم در کمیسیون متخصصین

شرکت هندسه پارس

9

سحر مختاری

نماینده کشور درکمیسیون ارتقا

سازمان بنادر و دریانوردی

10

رضا سفاری

نماینده کشور در کمیسیون ناوبری رودخانه ای

سازمان بنادر و دریانوردی

11

مهدی کامیاب رودسری

نماینده کشور در کمیسیون ناوبری تفریحی

سازمان بنادر و دریانوردی

12

مهرداد شکوه عبدی

عضویت حقوقی

شرکت هندسه پارس

13

رسول قنبری ممان

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

14

محمد باقری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

15

منیر حقیقت

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

16

زهره حاجی سلیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

17

نبی اله ضیایی

عضویت حقیقی

فیزیک دریا

18

احمد قاسمی

عضویت حقیقی

کارشناس ارشد سازه های دریایی

19

ایمان حسینی سیانکی

عضویت حقیقی

شرکت تجهیز صنعت سبز پاسارگاد

20

زهرا غلامی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

21

سید عباس حق شناس

عضویت حقیقی

شرکت ژرف دریا پژوهش پارس

22

فرزین صمصامی

عضویت حقیقی

شرکت ژرف دریا پژوهش پارس

23

محمد صادق بهرامی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

24

سیده سلماز دشتی

عضویت حقیقی

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

25

سید مهدی حسینی

عضویت دانشجویی

دانشگاه قم

26

احسان شاد

عضویت دانشجویی

دانشگاه قم

27

حاتم رامش

عضویت دانشجویی

دانشگاه تهران

28

عاطفه افشون

عضویت دانشجویی

دانشگاه بین المللی امام خمینی