سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

اعضای بخش ملی پیانک ایران

1

محمد رضا  اله یار

نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

2

محمدحسین نعمتی

مسئول دبیرخانه و نماینده دوم در کمیسیون همکاری بین الملل  CoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

3

افشان خالقی

دبیر بخش ملی

سازمان بنادر و دریانوردی

4

بابک بنی جمالی

کمیسیون تخصصی دریایی MarCom

شرکت مهندسین مشاور دریابندر

5

ناصر حاجی زاده ذاکر

کمیسیون محیط زیست  EnviCom

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

6

عبدالکریم رزازان

کمیسیون همکاری بین الملل  CoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

7

رضا سهرابی

کمیسیون متخصصین جوان  YP Com

سازمان بنادر و دریانوردی

8

علیرضا شفیعی فر

نماینده دوم در کمیسیون متخصصین جوانYP Com

شرکت هندسه پارس

9

سحر مختاری

کمیسیون ارتقا ProCom

سازمان بنادر و دریانوردی

10

رضا سفاری

کمیسیون ناوبری رودخانه ای InCom

سازمان بنادر و دریانوردی

11

بهزاد الوند

عضو حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

12

مهرداد شکوه عبدی

عضویت حقوقی

شرکت هندسه پارس

13

 سید محمد حسینی نژاد

کارشناس دبیرخانه

سازمان بنادر و دریانوردی

14

احسان راست گفتار

عضویت دانشجویی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

15

رسول قنبری ممان

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

16

زهره حاجی سلیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

17

منیر حقیقت

عضویتحقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

18

محمد باقری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

19

حامد محمد نژاد

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

20

مهرداد خلجی

عضویت حقیقی

تدبیر ساحل پارس

21

نبی اله ضیایی

عضویت حقیقی

فیزیک دریا