پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

اعضای بخش ملی پیانک ایران

 

1

محمدرضا  اله یار

نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

2

محمدحسین نعمتی

مسئول دبیرخانه و نماینده دوم در کمیسیون همکاری بین الملل  CoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

3

افشان خالقی

دبیر بخش ملی

سازمان بنادر و دریانوردی

4

بابک بنی جمالی

کمیسیون تخصصی دریایی MarCom

شرکت مهندسین مشاور دریابندر

5

ناصر حاجی زاده ذاکر

کمیسیون محیط زیست  EnviCom

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

6

عبدالکریم رزازان

کمیسیون همکاری بین الملل  CoCom

سازمان بنادر و دریانوردی

7

رضا سهرابی

کمیسیون متخصصین جوان  YP Com

سازمان بنادر و دریانوردی

8

علیرضا شفیعی فر

نماینده دوم در کمیسیون متخصصین جوانYP Com

شرکت هندسه پارس

9

سحر مختاری

کمیسیون ارتقا ProCom

سازمان بنادر و دریانوردی

10

رضا سفاری

کمیسیون ناوبری رودخانه ایInCom

سازمان بنادر و دریانوردی

11

مهدی کامیاب رودسری

کمیسیون ناوبری تفریحی RecCom

سازمان بنادر و دریانوردی

12

بهزاد الوند

عضو حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

13

مهرداد شکوه عبدی

عضویت حقوقی

شرکت هندسه پارس

14

مسعود زرین قلم

عضویت حقوقی

شرکت سازه پردازی

15

 سید محمد حسینی نژاد

عضویت دانشجویی

دانشگاه علوم و تحقیقات

16

احسان راست گفتار

عضویت دانشجویی

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

17

رسول قنبری ممان

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

18

زهره حاجی سلیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

19

منیر حقیقت

عضویتحقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

20

محمد باقری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

21

مهرداد خلجی

عضویت حقیقی

تدبیر ساحل پارس

22

نبی اله ضیایی

عضویت حقیقی

فیزیک دریا

23

عاطفه افشون

عضویت دانشجویی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

24

سید مهدی حسینی

عضویت دانشجویی

دانشگاه قم