/ پیانک ایران / نشریات

نشریات

شش گزارش تخصصی با موضوعات: لایروبی تزریقی، مواد لایروبی به عنوان منبع، به صوی صنعت حمل و نقل پایدار آبی، بازرسی،‌ تعمیر و نگهداری سازه‌های دریایی ناشی ادر معرض خسارت و فروسایی مصالح در محیط آب شور، راهنمای طراحی و عملیاتی برای قایق‌های تفریحی بزرگ و فاجعه سونامی در بنادر با توجه به زلزله اخیر ژاپن در سال جاری ترجمه و در دست چاپ می‌باشد.  

مجوز ترجمه سه گزارش تخصصی پیانک (PIANC Technical Report)در سال جاری اخذ شده است. یکی از این گزارشها با نام " MINIMISING HARBOUR SILTATION" ترجمه و در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی نیز از آن رونمایی شد و کار ترجمه گزارشهای بعدی نیز پس از جمع بندی نقطه نظرات اعضا بزودی آغاز خواهد شد.