/ پیانک ایران / نشست ها

نشست ها

اولین جلسه اعضای انجمن زیرساختهای حمل و نقل دریایی (پیانک) در کشور ایران در مورخ 25/10/90 در محل سازمان بنادر و دریانوردی با حضور تعداد 14 نفر از اعضای پیانک ایران تشکیل گردید.
حاضرین در جلسه عبارت بودند از: آقایان دکتر بنی جمالی، مهندس کبریائی، الهیار، استیری، اسلامی، ایزدیان، راستی، رزازان، صادقی فر، فتحی، فروغی، قادری، حکانی و سهرابی؛
اهم موارد مطرح شده و پیشنهادات در جلسه فوق عبارتند از:
-استفاده از گزارش های تخصصی پیانک در پروژه های داخلی و تدوین آئین نامه ها و ارسال گزارش های مرتبط به دانشگاهیان، مشاوران، نخبگان دریایی و ...
- لزوم عضوگیری جدید در سال 2012.
- انتخاب افراد متخصص، متناسب با نوع فعالیتهای هر کمیسیون تخصصی جهت نمایندگی در کمیسیون هایی که در آنها نماینده نداریم.
- ابلاغ گزارش شماره 108 پیانک به پیمانکار توسعه چابهار و اجرای کلیه مفاد آن به عنوان "سند الزام آور".
-ارسال مطالب علمی مفید و مرتبط با فعالیت های انجمن بعنوان فعالیت های علمی-کاربردی ایرانیان به پیانک.
-رفع موانع موجود جهت حضور نمایندگان عضو و یا ارائه کنندگان مطالب علمی ارزنده در جلسات پیانک.