/ دوره آموزشی و بازدید تخصصی / روش های کاهش رسوب گذاری در بنادر