/ گزارشات تخصصی انجمن / کمیسیون محیط زیست

کمیسیون محیط زیست

نام گزارش تخصصی

شماره کارگروه تخصصی

سال انتشار

لایروبی و ساخت بنادر : اثرات متقابل بر روی میراث فرهنگی و بنایای تاریخی

124

2014

بنادر پایدار : راهنمایی برای مالکیت بنادر

150

2014

اثرات زیست محیطی پروژه های ناوبری و زیرساختی

143

2014

ناوبری دربایی پایدار

136

2013

حرکت به سوی صنعت حمل و نقل آبی پایدار

TG 2

2011

مدیریت بلند مدت تجهیزات دفع محدود مصالح لایروبی

109

2009

آبراهه های پایدار در بخش مدیریت سیلاب و ناوبری

107

2009

تغییرات آب و هوایی و حمل و نقل در ناوبری آبی، بنادر و آبراهه ها: مروری بر بازخوردها، عکس العمل ها و تعدیل تاثیرات

TG 3

2008

شیوه های مدیریت لایروبی برای محیط زیست - رویکرد سازه محور

100

2009

مواد لایروبی به عنوان منبع

104

2009

ارزیابی خطرات زیست محیطی عملیات لایروبی و دفع

10

2006

دستورالعمل ارزیابی بیولوژیکی برای مصالح لایروبی

8

2006

مدیریت محل سکونت پرندگان در بنادر و آبراهه ها

2

2005

دستورالعملی برای ناوبری و آبراهه های داخلی پایدار

6

2003

دستورالعمل مهندسی و اکولوژیکی برای بازسازی تالاب های در ارتباط با توسعه،‌ اجرا و نگهداری زیرساخت های ناوبری

7

2003

دستورالعمل های زیست محیطی برای تسهیلات دفع محدود مطالح لایروبی آلوده در محیط های آبی، نزدیک ساحل و نواحی مرتفع

5

2002

حقایق لایروبی محیط زیست - دانستنی های مورد نیاز را کجا می توان یافت؟                                                                                                                                                                                        

 

2001

واژه نامه شرایط زیست محیطی با توجه به فعالیت های PIANC

3

2000

چارچوب مدیریست زیست محیطی برای بنادر و صنایع وابسته

4

1999

لایروبی: حقایق

 

1999

مدیریت پس ماندهای مصالح لایروبی در محیطی های آبی

1

1998

راهنمای مدیریت مصالح لایروبی

 

1997