/ گزارشات تخصصی انجمن / کمیسییون ناوبری رودخانه ای

لیست گزارشات تخصصی کمیسیون ناوبری رودخانه ای

نام گزارش تخصصی (فارسی)

شماره کارگروه تخصصی

سال انتشار

درس های آموخته شده از طراحی، نگهداری و عملیات پل های متحرک و دریچه های غلتان

177

2017

طراحی و عملیات دریچه های ورودی رودخانه

154

2017

ناوبری الکترونیکی آبراهه های رودخانه ای در سال 2017

156

2017

اهمیت آبراه های رودخانه ای

139

2016

طراحی آب بند تحت فعالیت های لرزه ای

151

2016

مفهوم طراحی نیمه احتمالاتی برای سازه های هیدرو لیکی رودخانه ای

140

2015

عملکرد کشتی های در بندها و کانال های دسترسی آنها

155

2015

درسهای گرفته شده در زمینه مهندسی الکترونیک و مکانیک از سازه های ناوبری

138

2014

سازه های ناوبری: نقش سازه های ناوبری در سیستم مقاومت در برابر سیلاب و عملکرد ان تحت شرایط بیش بارگزاری

137

2014

طراحی ورودی بنده ها برای ضربه برخورد کشتی ها

151

2014

مدیریت تعمیر و نگهداری دستیافته های زیرساخت های آبراهه ها

129

2013

فهرست تکنیک های تعمیر و نگهداری سازه های ناوبری (فولاد، بتن، مصالح و الوار) در زیر آب و خشکی

119

2013

گذرگاه ماهی

127

2013

جایگاه پیاده سازی سرویس های اطلاعاتی رودخانه ها

125 (part 1)

2012

مفاهیم مرتبطRIS

125 (part 2)

2012

دستورالعمل ها و توصیه های سرویس اطلاعات رودخانه ها

125 (part 3)

2012

عملکرد شاخص های حمل و نقل آبراهه های داخلی- دستورالعمل کاربر

111

2011

مدیریت و ساختار حاکمیتی بنادر رودخانه ای

110

2010

نوآوری در طراحی بندهای ناوبری

106

2009

توسعه خودکارسازی و اجرای از راه دور بندها و پل ها

96

2008

ملاحظات کاهش بازخورد زیست محیطی کشتی ها

99

2008

طراحی سرریزها و سدهای (موانع برای بالاآمدگی طوفانی)متحرک

26

2006

نگهداری و بازسازی زیرساخت های ناوبری

25

2006

جنبه های اقتصادی آبراهه های داخلی

21

2005

دستورالعمل ها و توصیه های سرویس اطلاعات رودخانه ها(RIS)

24

2004

مسائل فنی و اقتصادی یخ زدگی کانال ها

23

2004

مدیریت حمل و نقل و ترافیک کشتی ها در آبراهه های داخلی سیستم های اطلاعاتی مدرن

24

2002

تصادف کشتی ها با توجه به حضور پل ها

19

2001

عوامل مشارکت کننده در استاندارد سازی ابعاد کانال های آبراهه های داخلی دستهVb

20

1999

آلودگی وکشتی های آبراهه های داخلی

14

1999

اجرای پیشرفته و خودکار بندها و پل ها

18

1996

جابجایی و تصفیه مصالح لایروبی آلوده در بنادر و آبراهه های داخلی

17

1996

حفاظت از پوشش گیاهی مسلح با استفاده از ژئوتکستایل

12

1996

استانداردسازی کشتی ها و آبراهه های داخلی برای ناوبری دریا/رودخانه

16

1996

مشکلات ایجاد شده ناشی از نفوذ آب شور

6

1993

حمل و نقل کانتینر با کشتی های آبراهه ها

5

1992

آنالیز هزینه های عملکرد کشتی ها در آبراهه های داخلی

11

1991

مدیریت خودکار منشعب سازی آبراهه ها و مسائل هیدرولیکی آن

8

1990

مدیریت مصالح لایروبی در آبراهه های داخلی

7

1990

استانداردسازی ابعاد آبراهه های داخلی

9

1990

سرپرستی و کنترل خاکریزهای افقی طویل

10

1990

بالابرهای کشتی

Study Commission

1989

دستورالعمل های طراحی و ساخت دیوارهای حفاظتی انعطاف پذیر با استفاده از ژئوتکستایل برای آبراهه های داخلی

4

1987

ملاحظات ریسک در شرایط بررسی نیازمندی های حفاظت از پشته

3

1987

استلزامات اقتصادی توسعه آبراهه های داخلی

1

1984