/ گزارشات تخصصی انجمن / کمیسیون دریایی

لیست گزارشات تخصصی کمیسیون دریایی

نام گزارش تخصصی

شماره کارگروه تخصصی

سال انتشار

توصیه هایی برای افزایش دوام و طول عمر خدمت رسانی زیرساخت های بتنی جدید

162

2016

معیار های انتخاب انواع موج شکن ها و سطح ایمنی بهینه مرتبط با آنها

196

2016

طراحی پایانه LNG کوچک تا متوسط مقیاس شامل فرآیند سوخت رسانی

172

2016

توصیه هایی برای طراحی و ارزیابی پایانه های نفتی دریایی و پتروشیمی

153

2016

دستورالعمل های پایانه های تفریحی

152

2015

طراحی و نگهداری روسازی پایانه های کانتینری

165

2015

دستورالعمل های حفاظت سازه های پهلوگیری از آب شستگی ایجاد شده توسط کشتی ها

180

2015

دسته بندی خاک ها و سنگ ها برای روند لایروبی دریایی

144

2014

طرح های جامع برای توسعه بنادر موجود

158

2014

ضوابط طراحی نرمینال های کانتینری دریایی کوچک و بزرگ

135

2014

فاجعه سونامی در بنادر ، در اثر زلزله بزرگ شرق ژاپن

122

2014

راهنمای طراحی کانال های دسترسی بنادر

121

2014

عملیات لایروبی با استفاده از تکنیک تزریق آب

120

2013

دسترسی مستقیم به بنادر با کشتی های سازگار شده آبراهه های داخلی

118

2013

استفاده از اطلاعات آبی/خاکی برای بهره برداری و دسترسی بنادر

117

2012

 تاثیر جنبه های ایمنی بر روی عملیات پهلوگیری تانکرها گاز و نفت در ترمینال ها

116

2012

ضوابط بارگزاری و باربرداری کشتی های کانتینری

115

2012

پایداری بلوک های دیوار حفاظتی

114

2011

کاربرد ژئوسینتتیک در نواحی ساحلی

113

2011

تعدیل سونامی در بنادر

112

2010

روش های کاهش رسوبگذاری در بنادر

102

2008

مدیریت طول عمر سازه های بنادر، روش های توصیه شده برای اجرا

103

2008

خوردگی شتاب یافته در آب های کم عمق

44

2005

کاتالوگ المان های پیش ساخته

36

2005

بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه های دریایی در معرض تخریب و خوردگی مصالح در محیط آب شور

17b

2004

دستورالعمل هایی برای مدیریت آب شستگی ناشی از پاشنه کشتی های با سرعت بالا

41

2003

موجشکن ها با دیوارهای بتنی مایل و افقی

28

2003

بیان هنرمندانه طراحی و ساخت موجشکن های سکویی

40

2003

دستورالعمل های طراحی سیستم فندرها

33

2002

دستورالعمل طراحی لرزه ای سازه های بتن

34

2001

محموله های خطرناک در بنادر

35

2000

نیازمندی های پژوهش های سایت برای کارهای لایروبی

23

2000

مدیریت طول عمر سازه های بنادر، ضوابط عمومی

31

1998

طراحی بنادر ماهیگیری

18

1998

دستورالعمل های طراحی شیب های مسلح زیر دیوارهای حائل شمعی باز

22

1997

گزارش مشترک IAPH و PIANC برای کانال های دسترسی- دستورالعمل های اولیه (جلد 2)

30

1997

گزارش مشترک IAPH و PIANC برای کانال های دسترسی- دستورالعمل های اولیه (جلد 1)

30

1995

تجهیزات بنادر برای کشتی های مسافربری- راهنمای عملیاتی

11

1995

ضوابط حرکات کشتی های مهار بندی شده در بنادر - راهنمای عملیاتی

24

1995

موجشکن های شناور- راهنمای عملیاتی طراحی و ساخت

13

1994

آنالیز موجشکن های توده سنگی- زیرگروه A: فرمول مد شکست موجشکن های توده سنگی

12

1993

دستورالعمل های طراحی و ساخت پوشش ساحلی انعطاف پذیر با استفاده از ژئوتکستایل در محیط های دریایی

21

1992

آنالیز موجشکن های توده سنگی- زیرگروه E: جداول و اشکال

12

1992

آنالیز موجشکن های توده سنگی-زیرگروه B : عدم قطعیت وابسته به اطلاعات زیست محیطی و پیش بینی رویدادهای شدید

12

1992

آنالیز موجشکن های توده سنگی

12

1992

استفاده سودمند از مصالح لایروبی- راهنمای عملیاتی

19

1992

قابلیت مدل شبیه سازی حرکت کشتی برای کانال دسترسی و آبراهه در بنادر

20

1992

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه F: توسعه سیستم ضریب جزئی برای طراحی موجشکن های توده سنگی

12

1991

بازرسی، تعمیر و نگهداری سازه های دریایی و مصالح در معرض فروسایی در محیط های دریایی شور

17

1990

خسارت وارد شده توسط قوس پیازی کشتی ها بر روی سازه های زیر آب

8

1990

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه D: خطا و قابلیت اطمینان ساخت

12

1989

روش های اقتصادی نگهداری کانال ها

14

1989

آنالیز موجشکن های توده سنگی - زیرگروه C: آنالیز خطر طراحی موجشکن

12

1989

حوضچه خشک

15

1988

توسعه ترمینالهای دریایی مدرن

9

1987

دفع مصالح لایروبی در دریا

10

1986

پایداری موجشکن های توده سنگی در آبهای عمیق

2

1985

کالاهای خطرناک در بنادر - توصیه هایی برای طراحان و اپراتورهای بنادر

4

1985

پاکسازی تیر انتهایی کف کشتی در کشتی های بزرگ در آبراهه های دریایی با بستر سخت

5

1985

ناوبری یخ

3

1984

دسته بندی خاک ها و سنگ ها برای روند لایروبی دریایی

6

1984

ناوبری در نواحی گل آلود

3

1983