/ گزارشات تخصصی انجمن / کمیسیون ناوبری تفریحی

لیست گزارشات تخصصی کمیسیون ناوبری تفریحی

نام گزارش تخصصی (فارسی)

شماره کارگروه تخصصی

سال انتشار

برندگان جایزه برترین طراحی اسکله تفریحی در 10 سال اخیر

177

2017

دستورالعمل های طراحی اسکله های تفریحی

149 (Part 4)

2017

دستورالعمل های طراحی اسکله های تفریحی

149 (Part 2)

2016

دستورالعمل های طراحی اسکله های تفریحی

149 (Part 1)

2016

سیستم های ضد رسوبگذاری برای لنگرگاه قایق های بادبانی و تفریحی

130

2015

کاتالوگ المان های دریایی پیش ساخته

131

2014

دستورالعمل های طراحی و عملیاتی برای تاسیسات کشتی های تفریحی بزرگ

134

2013

انبار خشک بر روی پشته دریایی

132

2013

استفاده از مصالح جایگزین در ساخت سازه های دریایی

105

2009

محافظت از کیفیت آب در لنگرگاه

98

2008

دستور العمل های عدم قابلیت دسترسی برای تجهیزات قایق های تفریحی

14

2004

لایروبی لنگرگاه

13

2004

سیستم مهار بندی برای وسایل تفریحی

10

2002

طبیعت و ناوبری تفریحی

12

2002

ارتباطات سرویس لنگرگاه ها

2001

استانداردهای استفاده وسایل تفریحی از آبراهه های داخلی

8

2000

مروری بر استانداردهای منتخب طراحی اسکله های شناور

SPN

1997

دستورالعمل بهسازی دریایی

7

1997

نمودارهایی برای ناوبری تفریحی

1996

دستورالعمل استفاده از وسایل آبی با قدرت مشخص،‌ مانند اسکوتر آبی، قایق های شخصی،‌ دوچرخه آبی، جت اسکی،‌ تخته موج سواری در آبهای تحت کنترل

5

1991

شرایط کمک های ناوبری برای وسایل تفریحی

1988

طراحی موجشکن برای بنادر قایق های تفریحی

1981

پهلوگیری خشک برای تعمیر قایق های تفریحی و یا مکملی بر پهلوگیری در دریا- جنبه های فنی و مالی

1980

استاندارهایی برای ساخت، تجهیزات و اجرای بنادر و لنگرگاه ها، با نگاهی ویژه به محیط زیست

1979

گزارش نهایی کمیسیون بین المللی برای ناوبری تفریحی و ورزشی

1

1976