» کارگروه های تخصصی » عضویت در کارگروه ها

 

  کارگروه 216 (مهلت عضویت تا 19 بهمن ماه 1397)

کمیسیون مرتبط:ناوبری تفریحی

موضوع: سیستم اعلام و کنترل حریق در اسکله های تفریحی

عضو فعال کارگروه: -

 

 کارگروه 216 (مهلت عضویت تا 11 بهمن ماه 1397)

کمیسیون مرتبط:ناوبری رودخانه ای

موضوع: کاربردی ترین روش ها در طرح ریزی سکوهای چند منظوره آبراهه های داخلی

عضو فعال کارگروه: -

 

 کارگروه تخصصی دائمی 125 (مهلت عضویت تا 10 دی ماه 1397)

 کمیسیون مرتبط:ناوبری رودخانه ای

موضوع: خدمات اطلاعات رودخانه ای RIS

عضو فعال کارگروه: -

 

کارگروه 215 (مهلت عضویت تا 10 دی ماه 1397)

 کمیسیون مرتبط: ناوبری رودخانه ای و دریایی

موضوع: برخوردهای تصادفی کشتی ها با سازه های ثابت

عضو فعال کارگروه: -

 

کارگروه 205  (مهلت عضویت به پایان رسیده است)

موضوع این کارگروه توسط نماینده این بخش ملی پیشنهاد شده است. 

 کمیسیون مرتبط: مهندسی دریایی

موضوع:طراحی و ساخت موجشکن ها روی بستر نرم

عضو فعال کارگروه: آقای دکتر بابک بنی جمالی

عضو متخصصین جوان کارگروه: آقای مهندس علیرضا شفیعی فر


کارگروه 197  (مهلت عضویت به پایان رسیده است)

 کمیسیون مرتبط: ناوبری رودخانه ای

موضوع: نیروگاه های برق  آبی کوچک در آبراهه های داخلی

عضو فعال کارگروه: آقای مهندس کوروش کیهان

 

کارگروه 178 (مهلت عضویت به پایان رسیده است)

 کمیسیون مرتبط: مهندسی دریایی 

موضوع: منطبق سازی تغییرات آب و هوایی برای زیرساخت های ناوبری بنادر و آبراهه های داخلی و دریایی

عضو فعال کارگروه: آقای دکتر بابک بنی جمالی