جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

 


کارگروه 197  (مهلت عضویت به پایان رسیده است)

 کمیسیون مرتبط: ناوبری رودخانه ای

موضوع: نیروگاه های برق  آبی کوچک در آبراهه های داخلی

عضو فعال کارگروه: آقای مهندس کوروش کیهان

 

کارگروه 178 (مهلت عضویت به پایان رسیده است)

 کمیسیون مرتبط: مهندسی دریایی 

موضوع: منطبق سازی تغییرات آب و هوایی برای زیرساخت های ناوبری بنادر و آبراهه های داخلی و دریایی

عضو فعال کارگروه: آقای دکتر بابک بنی جمالی