/ کارگروه های تخصصی / ضوابط و قوانین عضویت

ضوابط و قوانین عضویت

پس از تاییدیه تشکیل کارگروه های تخصصی و ارسال فراخوان آن به بخش های ملی، دبیرخانه های مرتبط می توانند یک نفر از متخصصین را جهت عضویت در این کارگروه معرفی نمایند. شخص معرفی شده می تواند یکی از اعضا حقیقی، نماینده عضو حقوقی یا سازمان و یا شخص معرفی شده از طرف سازمان های مرتبط با عضو واجد شرایط باشد.

علاوه بر این کشور عضو می تواند یک نفر از اعضا متخصصین جوان علاقمند به مشارکت را در هر دوره به عنوان عضو دوم معرفی نماید.

قوانین و ضوابط عضویت در کارگروه های تخصصی:

- شرکت در جلسات کارگروه مربوطه (در صورت عدم امکان مشارکت حضوری مراتب باید اطلاع داده شده تا حضور به صورت ویدئو کنفرانس میسر گردد)

- پاسخگویی به مکاتبات صورت گرفته کارگروه ( این مکاتبات فقط مابین اعضا کارگروه صورت گرفته و دبیرخانه مسئولیتی در قبال پیگیری آن نخواهد داشت.)

- تهیه گزارشات درخواستی

- اعلام نتایج حاصله به بخش ملی دبیرخانه در کشور در دوره های سه ماهه

* توجه به این نکته حائز اهمیت می باشد که زبان تمامی مذاکرات و گزارش مرتبط با کارگروه های تخصصی انگلیسی می باشد. لذا تسلط کافی به این زبان از الزامات عضویت می باشد.